Skörden kommer!

Jak 5:7-8 Vänta alltså tåligt, bröder, tills Herren kommer. Se hur jordbrukaren tåligt väntar  på jordens dyrbara skörd, tills den får höstregn och vårregn. Var också ni tåliga och styrk era hjärtan, ty Herrens ankomst är nära.

Skörden och Herrens ankomst hör ihop. Augusti är skördemånaden. En bondes slit under ett helt år kuliminerar under skördemånaden. Då får han sin lön efter allt slit. Men för att skörden skall mogna behövs det regn i rätt tid och värme. Om inte skörden bärgas när den är mogen spolieras den. Jakob skriver inte om en skörd av vete, råg eller havre. Han skriver om jordens dyrbara skörd - människor. Himlen väntar på en stor skörd av människor. Herren Jesus kan inte komma förrän skörden har kommit in. Jakob skriver att Herrens ankomst är nära. Den har varit nära i snart två tusen år. Hur ska skörden komma in? I det naturliga behövs det skördearbetare.

Jesus sa: Matt 9:38 Be därför skördens Herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. En skördearbetare kan inte skörda om inte skörden är mogen. Jakob skriver att skörden måste få höstregn och vårregn.
Sak 10:1 Bed Herren om regn i vårregnets tid. Herren gör åskmolnen, skurar av regn ger han människorna, gröda på marken åt var och en. 

Regn här symboliserar den Helige Ande. Anden föll på pingstdagen för snart två tusen år sedan. För drygt hundra år sedan kom andeutgjutelsen på Azusa street som berörde hela världen. Men i dessa dagar skall Herren utgjuta av sin Ande över allt kött.

Joel 2:25 Och det skall ske härefter  att jag skall utgjuta min Ande över allt kött. Era söner och era döttrar skall profetera, era gamla män skall ha drömmar, era unga män skall se syner. På den första pingstdagen var lärjungarna samlade i bön för att Anden skulle komma. I våra dagar måste vi också bedja om att vi själva åter blir uppfyllda av Anden. För att vi som skördearbetare skall kunna vara med om att bärga in skörden behöver vi få ett nytt möte med Gud. Väckelse börjar i församlingen. Därefter i världen. Vi har proklamerat att 2015 är den Helige Andes år. Det är profeterat om att Gud ska komma i manifestationer, besökelser och demonstrationer av den Helige Ande.

Gud Välsigne Dig!

Pastor Håkan